Nieuwe Omgevingsvergunning

Sus Campiniae

Wij zijn verheugd te melden dat Vlaams minister van Omgeving mevrouw Zuhal Demir de toekenning van onze Omgevingsvergunning heeft bevestigd begin januari 2020. Hierbij volgde de minister het unaniem gunstige advies van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC). Deze bevestiging gebeurde in het kader van een beroepsprocedure die was ingesteld na de eerste toekenning van onze nieuwe vergunning door de deputatie van de provincie Antwerpen op 18 juli 2019.

Wij zijn blij met dit gunstige besluit en het vertrouwen dat we zo opnieuw verwerven. Wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat Sus Campiniae, dat gebruik maakt van de allernieuwste technieken en erg strenge maatregelen neemt inzake milieu én overigens ook dierenwelzijn, thuishoort op dit industrieterrein. Wij investeren 1 miljoen euro in bijkomende maatregelen om onze impact op de omgeving verder te minimaliseren.

Meer informatie vindt u in ons persbericht.

Klik op de tab ‘Investeringen’ om meer te weten te komen over onze bijkomende investeringen.
In de tab ‘MER’ vindt u meer uitleg over de inhoud van het milieueffectenrapport dat wij indienden in het kader van de Omgevingsvergunningsaanvraag..
Via de tab ‘Procedure/Historiek’ komt u meer te weten over de procedure rond onze nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag.

In maart 2018 vernietigde de Raad van State de in 2015 verleende milieuvergunning voor Sus Campiniae, omdat de locatie van het slachthuis op het industrieterrein naast de begraafplaats van Oevel onvoldoende gemotiveerd was door toenmalig Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. De Raad van State argumenteerde dat het niet voldoende toegelicht was waarom ons bedrijf op het industrieterrein naast de begraafplaats in Oevel kon uitgebaat worden.

 

In december 2018 besliste minister Schauvliege om de milieuvergunning niet bijkomend te motiveren, ondanks uitsluitend positieve adviezen van alle geconsulteerde onafhankelijke milieu-instanties (Gewestelijke Milieuvergunningscommissie, Agentschap Wegen en Verkeer, departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, en de Vlaamse Milieumaatschappij).

 

Aangezien wij steeds alles in het werk gesteld hebben om ons slachthuis te exploiteren met een minimale impact op de omgeving, kwam dit nieuws als een grote verrassing. Bovendien werd reeds in het kader van de bouwvergunning definitief door de Raad voor Vergunningsbetwistingen bevestigd dat Sus Campiniae wel degelijk thuishoort op dit industrieterrein.

 

Na constructief overleg met de verschillende betrokken partijen hebben wij op 18 februari 2019 een nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen. In dit kader stelde de gemeente Westerlo vervolgens, zoals gebruikelijk, een openbaar onderzoek in. Als onderdeel van dit onderzoek werd een infovergadering georganiseerd op 2 mei 2019 in zaal De Biehal in Oevel. Op deze vergadering hebben we met plezier onze nieuwe vergunningsaanvraag aan de buurtbewoners toegelicht. Wij vinden uw mening zeer belangrijk en luisteren daarom graag naar uw eventuele bezorgdheden, zoals wij ook in het verleden steeds gedaan hebben.

 

Een belangrijk onderdeel van deze aanvraag was het nieuwe milieueffectenrapport (MER) dat werd opgesteld door onafhankelijke experten in verschillende domeinen: lucht, geluid, mobiliteit, grond- en afvalwater, bodem en fauna & flora (klik voor meer informatie ook op de tab ‘MER’). Aangezien ons slachthuis sinds de opstart in 2017 operationeel is, stelde deze nieuwe MER-studie ons in staat om de voorspellingen die gemaakt werden in het vorige MER (vóór de bouw van ons slachthuis), te toetsen aan de huidige, werkelijke situatie.

 

Reeds van bij de bouw van ons slachthuis hebben wij uiteraard de nodige maatregelen genomen om te voldoen aan de huidige, strenge wetgeving. In deze Omgevingsvergunningsaanvraag leverden wij daarbovenop bijkomende inspanningen in de vorm van nieuwe investeringen, waarmee we onze impact op de nabije en ruime omgeving nog verder terugdringen. Lees hier meer over in de tab ‘Investeringen’.

 

Op 18 juli 2019 kende de deputatie van de provincie Antwerpen op basis van de gunstige adviezen van verschillende onafhankelijke instanties en de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC), unaniem de Omgevingsvergunning toe aan Sus Campiniae.

 

Nadien werd er een beroepsprocedure opgestart tegen het besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen. In deze procedure was het aan de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) om een advies te formuleren voor de Vlaamse minister van Omgeving mevrouw Zuhal Demir. Deze laatste bevestigde op haar beurt, op basis van het unanieme gunstige advies van de GOVC, de toekenning van de Omgevingsvergunning aan Sus Campiniae begin januari 2020. Wij zijn zeer verheugd met dit gunstige besluit, en zullen blijven inzetten op het verder beperken van onze impact op de omgeving door te investeren in bijkomende maatregelen.

Het milieueffectenrapport (MER) is een belangrijk onderdeel van onze nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag. Het MER is een rapport dat door onafhankelijke experten in verschillende domeinen wordt opgesteld: lucht, geluid, mobiliteit, grond- en oppervlaktewater, bodem en fauna & flora. De nieuwe MER-studie stelde ons in staat om verder te gaan dan de voorspellingen die gemaakt werden in het oorspronkelijk MER naar aanleiding van de bouw van ons slachthuis. De metingen van de onafhankelijke experten tijdens de uitbating van het slachthuis geven een concreet en accuraat beeld van de mogelijke effecten die onze activiteiten hebben op de omgeving.

Hier vindt u meer informatie over elk van de verschillende onderdelen van het MER.

Voor de disciplines ‘Lucht’ en ‘Mobiliteit’ vindt u alle info onder de tab ‘Investeringen’.

Geluid:
Waar beweging en activiteit is, is er ook geluid. De voornaamste geluidsbronnen van ons bedrijf zijn de waterzuiveringsinstallatie en de vrachtwagens die het transport van en naar ons slachthuis voorzien. Uit metingen blijkt echter dat het geluid in de omgeving volledig bepaald wordt door de autosnelweg E313. Ons slachthuis heeft dus zo goed als geen invloed op het totale ‘geluidsklimaat’.

Grondwater:
Water speelt een belangrijke rol in onze activiteiten, in het bijzonder omdat wij een optimale hygiëne nastreven. Wij pompen grondwater op, vanop een diepte van een kleine 90m. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit geen effect heeft op de hoeveelheid en de kwaliteit van het grond­water. Onze waterbesparende maatregelen zorgen ervoor dat wij niet meer dan het noodzakelijke grondwater oppompen, om te voldoen aan onze hoge kwaliteits- en hygiënenormen.

Afvalwater:
Om ons afvalwater te zuiveren, beschikken wij over een eigen biologische waterzuiveringsinstallatie. Bovendien zuiveren wij een erg groot deel van ons afvalwater tot op het niveau van drinkwaterkwaliteit, waarna het vervolgens opnieuw gebruikt wordt in onze productie. Het overige, eveneens gezuiverde afvalwater wordt in de Zandvoortloop geloosd. Voor overstromingen hoeft niet gevreesd te worden, aangezien het afvoerdebiet van de waterwegen voldoende groot is. Indien er toch problemen zouden zijn bij erg hevige neerslag, laat ons flexibel systeem ons toe om de lozingen voor een bepaalde tijd te stoppen.

Fauna en flora:
Aangezien onze site op een industrieterrein ligt, heeft ons slachthuis geen of slechts een verwaarloosbaar effect op de fauna en flora. Bovendien liggen er in een straal van 2 km rond de site geen beschermde natuurmonumenten of -gebieden.

Bodem:
Het bodemonderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijk studiebureau, stelde vast dat de exploitatie van Sus Campiniae geen of slechts verwaarloosbare effecten heeft op de bodemkwaliteit, het bodemgebruik en de bodemgeschiktheid.

Op basis van de adviezen van de onafhankelijke MER-deskundigen en onze ervaring van de actuele, werkelijke situatie, beslisten wij enkele bijkomende investeringen te (zullen) doen. Deze zijn eveneens opgenomen in onze Omgevingsvergunningsaanvraag, met name in de disciplines lucht en mobiliteit van het MER.

Lucht

Plaatsen van extra luchtwassers op de ventilatielucht in de stallen
Wij begrijpen dat het geureffect één van de voornaamste bezorgdheden is van de buurtbewoners. Na uitgebreide studie en overleg met een erkend deskundige inzake geur, hebben wij daarom beslist om te investeren in bijkomende luchtwassers, die naast de huidige luchtwasser, de geurimpact op de omgeving nog verder zullen terugdringen. Ook de bestaande luchtwasser wordt nog bijkomend geoptimaliseerd.

Conceptschets van nieuwe luchtwassers op de stallen

Plaatsen van een biofilter op de waterzuivering
Aan het gebouw van de waterzuivering zullen wij een biofilter installeren. Deze zal ervoor zorgen dat de mogelijke geurimpact van de waterzuivering nog verder beperkt wordt.

Conceptschets van biofilter waterzuivering

Mobiliteit

Aanleg van nieuwe toegangsweg voor de aanvoer van varkens
De aanvoer van varkens naar ons bedrijf zal in de toekomst niet meer verlopen via de huidige toegangsweg. Wij zullen een nieuwe toegangsweg aanleggen, parallel aan de huidige, en met een rechtstreekse aansluiting op de Nijverheidsstraat. Deze toegangsweg zal bovendien met een groenbuffer afgeschermd worden.

Concepttekening toegangsweg en groenbuffer

Met deze bijkomende investeringen zijn wij ervan overtuigd dat Sus Campiniae zal kunnen blijven voortbestaan met een minimale impact op de omgeving, en met de verdere tewerkstelling van onze meer dan 100 medewerkers.

Kom nog meer te weten over ons bedrijf in onze bedrijfsfilm!