PRIVACY VERKLARING van Holding Noordvlees NV

Holding Noordvlees NV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Holding Noordvlees NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Holding Noordvlees NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens, wij bezorgen u een reactie binnen de 14 dagen Gelieve steeds een kopie van u identiteitskaart toe te voegen.

Holding Noordvlees NV.
Bloemstraat 56.
2920 Kalmthout.

GDPR@noordvlees.be

Telefoon : 03 666 70 80
Contactpersoon: Marc Verschraege
GDPR Coördinator.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom.

Uw persoonsgegevens worden door Holding Noordvlees NV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:
• het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het tewerkstellen van werknemers (betalen lonen, vaststellen aanwezigheden, tijdsregistratie, persoonlijke
identificatiegegevens, financiële identificatiegegevens ,toegangscontrole,…).
• Alle info noodzakelijk om een commerciële overeenkomst uit te voeren ( persoonlijke
identificatiegegevens, financiële data, location data, …). (gerechtvaardigd belang).
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene).
• Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang).
• Statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd.
• Bestrijding van fraude (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang).
• Waarborgen van de voedselveiligheid. (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang).
• Alle info nodig om het voeren van een boekhouding (wettelijke verplichting).
• Alle info noodzakelijk om geschillen te beheren (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang).
• Alle info om te kunnen voldoen aan onze vergunningen en tracering van onze producten. (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, samenstelling gezin, nummer rijksregister, …
• Financiële identificatiegegevens: bankrekening nummer, BTW nummer, gegevens met betrekking tot het loon,..
• Met betrekking tot voedselveiligheid en vergunningsverplichtingen: opleidingen, evaluaties, werkposten, medische attesten, …

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Van de betrokkenen wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk, spontaan en schriftelijk doorgeeft aan Holding Noordvlees NV.

Volgende gegevens worden ten slotte verwerkt nadat ze elders dan bij de betrokkenen zelf zijn verkregen:
– Bv. videobewakingsbeelden die gemaakt worden met camera’s op de terreinen van de organisatie.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigd belang.
Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:
• Sociaal secretariaat “ACERTA” voor de uitbetaling van de lonen.
• Het systeem “GALANTIS ” voor de verwerking van de tijdsregistratie.
• MERAK informatiebeheer, voor de opslag van documenten.
Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen, het overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid die dit oplegt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Bewaartermijn:

Holding Noordvlees NV. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het contract en langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld), hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door Holding Noordvlees NV dit rechtvaardigt.
Voor klanten is er een jaarlijkse evaluatie van de klantenlijst voorzien.

Beveiliging van de gegevens:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Alle personen die namens Holding Noordvlees NV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
• Wij hanteren het principe “Clean desk” op het einde van de werkdag.
• Alle persoonsgegevens worden opgeborgen achter slot.

Uw rechten omtrent uw gegevens:

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.
Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.
Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.
Heeft u weet of een vermoeden van een data lek, dan vragen wij u dit onmiddellijk aan ons door te geven via GDPR@noordvlees.be.

Wijziging privacy statement

Holding Noordvlees NV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018 Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.